ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
จากการติดตามสืบเสาะหาหลักฐานล่าสุด(ตุลาคม 2544) พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซึ่งรวบรวมรายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เช้าวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมรูปถ่ายและรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิต โดยมีการแยกกลุ่มผู้เสียชีวิตออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนักศึกษาและประชาชนที่เป็นผู้ต้องหา และฝ่ายเจ้าพนักงาน

ฝ่ายนักศึกษาและประชาชน เสียชีวิตจำนวน ๔๑ ราย ในจำนวนนี้
– เป็นศพถูกเผา ระบุรายละเอียดแยกชายหญิงไม่ได้ จำนวน ๔ ราย
– เป็นศพชายไทยไม่ทราบชื่อ จำนวน ๖ ราย
– ผูกคอตายที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๒๐ (ขณะเป็นผู้ต้องหา) จำนวน ๑ ราย ชื่อ นายวันชาติ ศรีจันทร์สุข
คงเหลือศพที่ระบุชื่อได้ และมอบให้ญาติไปจัดการตามประเพณีแล้ว จำนวน ๓๐ ราย (ชาย ๒๖ ราย หญิง ๔ ราย) ได้แก่

 

ชื่อ-นามสกุล สาเหตุการเสียชีวิต
๑. นายพงษ์พันธ์ เพรามธุรส ถูกระเบิด
๒. นายวิชิตชัย อมรกุล ถูกของแข็งมีคมและถูกรัดคอ
๓. นายอับดุลรอเฮง สาตา ถูกกระสุนปืน
๔. นายมนู วิทยาภรณ์ ถูกกระสุนปืน
๕. นายสุรสิทธิ์ สุภาภา ถูกกระสุนปืน
๖. นายสัมพันธ์ เจริญสุข ถูกกระสุนปืน
๗. นายสุวิทย์ ทองประหลาด ถูกกระสุนปืน
๘. นายบุนนาค สมัครสมาน ถูกกระสุนปืน
๙. นายอภิสิทธิ์ ไทยนิยม ถูกกระสุนปืน
๑๐. นายอนุวัตร อ่างแก้ว ถูกระเบิด
๑๑. นายวีระพล โอภาสพิไล ถูกกระสุนปืน
๑๒. นายสุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์ ถูกกระสุนปืน
๑๓. นางสาวภรณี จุลละครินทร์ ถูกกระสุนปืน
๑๔. นายยุทธนา บูรศิริรักษ์ ถูกกระสุนปืน
๑๕. นายภูมิศักดิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย ถูกกระสุนปืน
๑๖. นางสาววัชรี เพชรสุ่น ถูกกระสุนปืน
๑๗. นายดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง ถูกกระสุนปืน
๑๘. นายไพบูลย์ เลาหจีรพันธ์ ถูกกระสุนปืน
๑๙. นายชัยพร อมรโรจนาวงศ์ ถูกกระสุนปืน
๒๐. นายอัจฉริยะ ศรีสวาท ถูกกระสุนปืน
๒๑. นายสงวนพันธุ์ ซุ่นเซ้ง จมน้ำ
๒๒. นางสาววิมลวรรณ รุ่งทองใบสุรีย์ ถูกกระสุนปืน
๒๓. นายสมชาย ปิยะสกุลศักดิ์ ถูกกระสุนปืน
๒๔. นายวิสุทธิ์ พงษ์พานิช ถูกกระสุนปืน
๒๕. นายสุพล พาน หรือ บุญทะพาน ถูกกระสุนปืน
๒๖. นายศิริพงษ์ มัณตะเสถียร ถูกกระสุนปืน
๒๗. นายวสันต์ บุญรักษ์ ถูกกระสุนปืน
๒๘. นายเนาวรัตน์ ศิริรังษี ถูกกระสุนปืน
๒๙. นายปรีชา แซ่เซีย ถูกของแข็ง อาวุธหลายชนิด และถูกรัดคอ
๓๐. นางสาวอรุณี ขำบุญเกิด ถูกกระสุนปืน