มหกรรมตุลาประชาธิปไตย ในวาระ 30 ปี 6 ตุลา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2549

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงาน 30 ปี 6 ตุลา จัดมหกรรมตุลาประชาธิปไตย ในวาระ 30 ปี 6 ตุลา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ตามตารางกิจกรรม ดังนี้

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549
บริเวณสวนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
05.00 น.- 05.30 น.
การแสดงศิลปะแสดงสดกลางแจ้ง
“นาฏกรรม-คำกวี : ลมใต้ปีกนกสีเหลือง”
โดย กลุ่มศิลปินสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัย
จากลานโพธิ์ สู่สวนประวัติศาสตร์ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย ฝ่ายศิลปกรรม สถาบันปรีดี พนมยงค์ กลุ่มตุลาธรรม

05.30 น.- 06.30 น.
พิธีเวียนประทีปรำลึกวีรชน 6 ตุลาคม จากลานโพธิ์ รอบสนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนถึงสวนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

07.00 น.- 07.45 น.
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 31 รูป ที่ สวนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
08.00 น.- 09.00 น.
พิธีกร นายสุรเทพ โลหิตกุล นำเข้าสู่งานรำลึก 30 ปี 6 ตุลา
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ตัวแทนการอภิวัติ 2475 ขบวนการเสรีไทย
และขบวนการสันติภาพ เป็นประธานวางพวงมาลารำลึกวีรชน 6 ตุลาคม
พร้อม กล่าวเปิดงาน “30 ปี 6 ตุลา ปกป้องประชาธิปไตยประชาชน”

ตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ วางพวงมาลารำลึกวีรชนและกล่าวสดุดีวีรชน 6 ตุลาคม

1. ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตประธาน กอส.
2. ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายแพทย์ สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ประธานจัดงาน 30 ปี 6 ตุลาคม
5. ตัวแทนญาติวีรชน 6 ตุลา
6. ตัวแทน 18 ผู้ต้องหา 6 ตุลา
7. ตัวแทนนิสิต นักศึกษา
8. ตัวแทนกรรมกร

09.15 น.- 10.00 น.
การแสดงปาฐกถาพิเศษในโอกาส 30 ปี 6 ตุลา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการเมือง การปกครองคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง “การจัดการความรุนแรงในสังคมไทย” จัดโดย โครงการ สวนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

10.00 น.-11.00 น.
พิธีกรรม 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และพุทธศาสนา

11.00 น.-12.00 น.
ทอดผ้ามหาบังสุกุลเหนือประติมานุสรณ์ 6 ตุลา และถวายภัตตาหาร
พระภิกษุสงฆ์ 30 รูป
12.00 น.
ร่วมรับประทานอาหาร

สอบถามงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02 613 3333
email: octnet72@yahoo.com

อยากรู้ความจริงเรื่อง 6 ตุลา คลิก www.2519.net