“หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ตลอดระยะเวลา72 ปี นับแต่ก่อเกิดเป็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในปี พ.ศ. 2477และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมไทย ทั้งยังมีส่วนร่วมในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองที่สำคัญของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานยิ่ง

ใกล้วาระที่จะขึ้นทศวรรษที่ 6 แห่งพุทธศักราช 2500 นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เรียงร้อยเกียรติประวัติของชาวธรรมศาสตร์ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งออกเป็นเรื่องราวดังปรากฏอยู่ใน “หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในอันที่จะ

1. เผยแพร่ตัวตนและจิตวิญญาณแห่งสถาบันการศึกษา ซึ่งได้สั่งสมคุณค่าและจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทเคียงคู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
3. เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นและศูนย์รวมข้อมูลประชาคมธรรมศาสตร์

การจัดแสดงนิทรรศการในหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำเสนอข้อมูลเรียงตามลำดับเหตุการณ์ แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 8 พื้นที่คือ

พื้นที่ที่ 1 พัฒนาการพื้นที่ท่าพระจันทร์ก่อนก่อตั้งมธก. (ต้นรัตนโกสินทร์ – สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง)
พื้นที่ที่ 2 ยุคสถาปนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2477 – 2491)
พื้นที่ที่ 3 ยุคเปลี่ยนสภาพการศึกษาก่อนปิดตลาดวิชา (พ.ศ. 2492 – 2502)
พื้นที่ที่ 4 ยุคปิดตลาดวิชา (พ.ศ. 2503 – 2516)
พื้นที่ที่ 5 ยุคการต่อสู้ทางอุดมการณ์และการฟื้นฟู
พื้นที่ที่ 6 ยุคขยายการศึกษา (พ.ศ. 2529 – ปัจจุบัน)
พื้นที่ที่ 7 ห้องเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พื้นที่ที่ 8 ห้องส่งท้ายและห้องนิทรรศการชั่วคราว ในโอกาสครบรอบ 30 ปี 6 ตุลาคม 2519 ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ในช่วงเวลา 10.00 น. – 14.00 น.
ณ อาคารโดม ท่าพระจันทร์ ชั้น 3 การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ หรือเยี่ยมชมนอกวันเวลาเปิดทำการตามปกติ โปรดติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุด (เดิม)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2613-3840 , 0-2613-3841 โทรสาร 0-2613-3841

ประชาสัมพันธ์ งาน 30 ปี 6 ตุลา
โทร. 02 621 8298
ติดตามข่าวการจัดงาน 30 ปี 6 ตุลา
จาก http://6tula.firelamtung.com
email: admin@firelamtung.com

วิภา ดาวมณี vipar daomanee
College of Innovative Education,Thammasat University
www.cie.tu.ac.th โทร./tel 01 613 4792 , โทร./fax 02 623 5288