หัวข้อที่ 1 (หน้าที่ 5)

หัวข้อที่ 1 (หน้าที่ 5)

–          องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสือถึง รองอธิการบดี เรื่องขอทักท้วงการใช้กฎของมหาวิทยาลัยลิดรอนสิทธิเสรีภาพการแสดงความเห็นของนักศึกษา, ที่ อมธ.269/2519, 22 กรกฎาคม 2519.

–          ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย, 4 มีนาคม 2519.

–          คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องห้ามบุคคลภายนอกใช้สถานที่ประชุมหรือแถลงข่าว, ที่ 377/2519, 22 กรกฎาคม 2519.

–          คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการวางมาตรการเพื่อป้องกันชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย, ที่ 362/2519, 15 กรกฎาคม 2519.

–          ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการปิดโปสเตอร์บริเวณมหาวิทยาลัย, 21 กรกฎาคม 2519.

–          “มธ. ร่วมกับศิษย์เก่ากำหนดมาตรการ 4 ข้อ เพื่อแก้ไขภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสายตาบุคคลภายนอก”, ข่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20 กรกฎาคม 2519.

–          เทปการประชุมสภามหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า เรื่องสถานการณ์และภาพพจน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19 กันยายน 2519.

 • ทม.4.1.1.16/63 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่8/2519 (17 – 20 ส.ค.2519).

–          รองอธิการบดี มีบันทึกข้อความถึง อธิการบดี เรื่องขอลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี, 3 สิงหาคม 2519.

–          เทปการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา ในการแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, 9 สิงหาคม 2519.

–          อธิการบดี บันทึกข้อความถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการประท้วงการกลับมาของจอมพลประภาส จารุเสถียร, ที่ สร.ทม.0701/4274, 19 สิงหาคม 2519.

–          บันทึกข้อความถึง อธิการบดี เรื่องการรักษาความเรียบร้อยเวลากลางคืน, 19 สิงหาคม 2519.

 • ทม.4.1.1.16/64 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่10/2519 (6 – 9 ก.ย.2519).

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2519 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2519 เรื่องเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงการกลับมาของจอมพลประภาส จารุเสถียร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2519 วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2519 เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 • ทม.4.1.1.16/65 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2519 (21 – 27 ก.ย.2519).

–          ฝ่ายวิชาการ บันทึกข้อความถึง อธิการบดี เรื่องการพิจารณากำหนดแนวทางและขอบเขตกิจกรรมนักศึกษา, ที่ 925/19,

6 กันยายน 2519.

–          คณะกรรมการประสานงานอาจารย์ – นักศึกษา มีบันทึกข้อความถึง อธิการบดี เรื่องความเห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรม

นักศึกษา, 24 กันยายน 2519.

 • ทม.4.1.1.16/66 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2519 (6 ต.ค.2519).

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2519 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2519 เรื่องขอบเขตกิจกรรมของนักศึกษา

 • ทม.4.1.1.16/67 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่13/2519 (29 พ.ย.2519).

–          ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2519 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2519

วาระที่ 2 เรื่อง การขออนุมัติวัดผลการศึกษาเนื่องจากการขาดสอบเมื่อวันที่ 3 และ 4 ตุลาคม 2519

วาระที่ 3 เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบไล่ภาค 1/2519 และการเปิดภาคการศึกษา ภาค 2/2519

วาระที่ 4 เรื่อง เสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วาระที่ 5 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา

–          คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาและนักเรียน,

ที่ 42/2519, 21 ตุลาคม 2519.

 • ทม.4.1.1.16/68 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่13/2519 – ครั้งที่ 14/2519 (29 พ.ย. – 23 ธ.ค.2519).

–          รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2519 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2519 เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา.

 • ทม.4.1.1.17/175 การประชุมคณบดี ครั้งที่20/2518 (2 – 4 ก.ย.2518).

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2518 วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2518 เรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงกรณีผู้นำชาวนาและนักศึกษาถูกจับ.

 • ทม.4.1.1.17/187 การประชุมคณบดี ครั้งที่5/2519 (10 ก.พ.2519).

–          ใบปลิว แถลงการณ์ด่วน ฉบับที่ 2 ขบวนการกู้ชาติ 14 ต.ค.16.

–          ข่าวตัด เรื่อง “ประชาชนไม่พอใจฟุตบอลประเพณีที่มีการล้อเลียนเพลงพระราชนิพนธ์และร้องเพลงคอมมิวนิสต์เอิกเกริก”, สยามิศร์ (4 กุมภาพันธ์ 2519).

 • ทม.4.1.1.17/188 การประชุมคณบดี ครั้งที่6/2519 (4 – 9 มี.ค.2519).

–          แถลงการณ์ฉบับที่ 4 ของขบวนการกู้ชาติตุลา 16.

 • ทม.4.1.1.17/200 การประชุมคณบดี ครั้งที่20/2519 (2 ส.ค.2519).

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2519 วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2519 เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 • ทม.4.1.1.17/201 การประชุมคณบดี ครั้งที่21/2519 (24 ส.ค.2519).

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2519 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2519 เรื่องสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 • ทม.4.1.1.17/202 การประชุมคณบดี ครั้งที่22/2519 (31 ส.ค.2519).

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 21/2519 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2519 เรื่องเหตุการณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 • ทม.4.1.1.17/203 การประชุมคณบดี ครั้งที่24/2519 (13 ก.ย.2519).

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 22/2519 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2519 เรื่องระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบัน.

 • ทม.4.1.1.17/206 การประชุมคณบดี ครั้งที่28/2519 (5 ต.ค.2519).

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 25/2519 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2519 เรื่องการเคลื่อนไหวของนักศึกษาเกี่ยวกับการกลับมาของจอมพลถนอม กิตติขจร.

 • ทม.4.1.1.17/208 การประชุมคณบดี ครั้งที่30/2519 (15 พ.ย.2519).

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 28/2519 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2519 เรื่องนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการและสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 29/2519 วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2519 เรื่องภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย.

–          รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 30/2519 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2519 เรื่องการจ่ายเงินเป็นค่าทำขวัญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งถูกควบคุมตัวในเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519.

 • ทม.4.1.1.21/11 จุลสาร(ฉบับพิเศษ) ธรรมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เรื่อง “เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” จำนวน 1 เล่ม

62 หน้า (20 ส.ค.2518).

 • ทม. 4.1.1.21/15 จุลสาร(ฉบับพิเศษ) ธรรมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เรื่อง ”ความจริง” ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างกรกฎาคม – สิงหาคม 2519 จำนวน 1 เล่ม 216 หน้า (ก.ย. 2519).
 • ทม.4.1.1.21.1/3 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย ปี2517 (2 ม.ค. – ธ.ค. 2517).

ปีที่ 16 ฉบับที่ 13 วันที่ 4 กันยายน 2517

–          ศิริพงษ์ จันทร์หอม, “การตายของนายแสง…”, 2.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 22 วันที่ 28 มกราคม 2517

–          ธนิฏฐา เศวตศิลา, “นิสิตนักศึกษาในความรู้สึกของประชาชน”, 3, 13.

–          สมพิศ กำจรจรัส, “จะด่วนฆ่าตัวเองทำไม”, 7.

–          วิภา สุวรรณศรีสุข, “ที่พึ่งแห่งใหม่”, 7.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 23 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2517

–          “นิทรรศการจีนแดง พีรพล: ยินดีให้จัดการตามที่เห็นสมควร กรณีถูกกล่าวหาว่ามีอภิสิทธิ์เหนือกฎหมาย”, 1, 11.

–          เพ็ญศรี ธรรมรัฐ, “นิทรรศการจีนแดงกับลัทธิคอมมิวนิสต์”, 3, 11.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 24 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2517

–          “คนไทยยังไม่เป็นคอมฯ เป็นการฝืนลักษณะคนไทย ธีรยุทธไม่ให้ปราบรุนแรง”, 1, 11.

ปีที่ 16 ฉบับที่ 26 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2517

–          “เหตุเกิดที่นาทราย รัฐบาลควรเปลี่ยนนโยบายการปราบ ผ.ก.ค. หรือยัง”.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2517

–          “เปลี่ยน บก. ‘อธิปัตย์’ ! ถูกกล่าวหาบ่อนทำลาย น.ศ.”, 1, 10.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 วันที่ 17 กรกฎาคม 2517

–          สุทธิชัย บุนนาค, “ช่องว่าง ศูนย์ฯ (กับ) นิสิตนักศึกษา”, 7.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 14 วันที่ 11 กันยายน 2517

–          “ชี้เหตุแห่งปัญหาของชาวนากรรมการ เพราะขาดการรวมตัวทางการเมือง”, 1, 10.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 19 วันที่ 18 ธันวาคม 2517

–          ศรีสวาย อารยะจิตร์, “บทบาทของนิสิตนักศึกษากับสังคมและการเมือง”, 4.

 • ทม.4.1.1.21.1/4 หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย ปี2518 (8 ม.ค. – 30 ธ.ค.2518).

ปีที่ 17 ฉบับที่ 22 วันที่ 8 มกราคม 2518

–          “ปาระเบิดในธรรมศาสตร์ เป็นเรื่องการเมือง”, 1, 12.

–          “พลังที่แท้จริง”, 3, 10.

–          ไพรสันติ์ พรหมน้อย, “ภารกิจยังไม่สิ้น”, 3, 10.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 25 วันที่ 29 มกราคม 2518

–          วีระชัย เมฆศิขริน, “กระทิงแดงแรงฤทธิ์”, 3, 10.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 28 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518

–          “แผน กอ.รมน. ถังแดงเพื่อของบฯ ราชการลับ”, 1, 12.

ปีที่ 17 ฉบับที่ 29 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2518

–          “ชี้ข้อเท็จจริงกรณีถึงแดง นศ.ปลอบขวัญชาวบ้าน”, 1, 11.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2518

–          “ดร. ป๋วย เตือนนักศึกษา มธ. ทุกคนอย่าประมาท ผู้โจมตีพยายามบิดเบือนสัจจะ”, 1, 12.

–          ยุทธกร ไชยหิรัญการ, “ใครคือผู้ก่อความไม่สงบให้กับบ้านเมือง”, 3, 10.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2518

–          นิคม สมสิงห์, “นักศึกษาหัวก้าวหน้าฟังทางนี้”, 3, 10.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 วันที่ 16 กรกฎาคม 2518

–          สมปอง วิชญวิเชียร, “สถาบันต่อรองทางการเมือง”, 8.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 วันที่ 22 กรกฎาคม 2518

–          สุวรรณ จงประสิทธิ์, “ขวัญของนักศึกษา”, 3.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 วันที่ 6 สิงหาคม 2518

–          “ศูนย์กลางนิสิตฯ: พบประชาชนที่ท้องสนามหลวงวานนี้ เรื่องผู้นำชาวนา – นักศึกษาถูกจับกุม”, 1, 12.

–          “อภิปรายดุเดือด กรณีจับกุมชาวนา”, 1, 11.