หัวข้อที่ 1 (หน้าที่ 6)

หัวข้อที่ 1 (หน้าที่ 6)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 วันที่ 13 สิงหาคม 2518

–          ผดุงชาติ ไตรยุทธรงค์, “วันลอบสังหาร”, 3.

–          “พลังมวลชนใน มธ. ยืนหยัดขอต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะ”, 1, 12.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 11 วันที่ 20 สิงหาคม 2518.

–          “การประท้วงครั้งใหม่ที่มีข้าราชการหนุนหลัง”, 1, 12.

–          สุวิทย์ มณีนพรัตน์, “อย่างเรียก ‘ประชาชนที่รัก’ อีกต่อไป”, 8.

–          ธีระศักดิ์ ณ วังจิต, “ขบวนการสังหารชาวนา?”, 9.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 12 วันที่ 27 สิงหาคม 2518.

–          “อมธ.และสภานักศึกษาลาออก”, 1, 12.

–          “อ.จ.เสน่ห์ ประชุม น.ศ. กรณีบุกเผาธรรมศาสตร์”, 1, 12.

–          “70 สถาบันแสดงความเสียใจ รามฯ จ.ม.ให้กำลังใจชาว ม.ธ.”, 1, 12.

–          จิรพันธุ์ วิวัฒนผล, “วิเคราะห์สถานการณ์ในธรรมศาสตร์”, 2.

–          ประยูร จันทรวงศ์, “ธรรมศาสตร์ไม่แพ้!”, 3, 11 – 12.

–          “สู้เข้าไปอย่างได้ถอย”, 3.

–          ฐปนิศร์ วิชิตกุล, “แผนของใคร?”, 4.

–          ประยูร จันทรวงศ์ และสิริพร ตระกูลดิษฐ์, “เหตุเกิดที่ธรรมศาสตร์”, 6 – 7.

–          สุวรรณ จงประสิทธิ์, “ใครเป็นผู้ใช้กฎหมู่กันแน่…”, 10.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 20 วันที่ 17 ธันวาคม 2518

–          “ดร.ป๋วย ประกาศย้ำจุดยืนต้านเผด็จการทุกแบบ”, 1, 12.

–          ไพรสันติ์ พรหมน้อย, “สังหารหมู่ประชาชนเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง”, 8.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 21 วันที่ 24 ธันวาคม 2518

–          “ศูนย์ฯ ให้คึกฤทธิ์ไปใต้แก้ปัญหาด้วยตนเอง”, 1, 12.

–          ธวัชชัย ทวนทอง, ศรศักดิ์ อังคะสุวพลา และสมพิศ ลมุนนพันธ์, “โต๊ะครูปอเนาะ”, 6 – 7.

–          สุวิทย์ มณีนพรัตน์, “2519: จะสู้หรือถอย”, 8, 10.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 22 วันที่ 30 ธันวาคม 2518

–          นิคม สมสิงห์ และภาณุวัตร จินตะเวช, “ชุมนุมประท้วงที่ปัตตานีความผิดพลาดของรัฐบาล”, 2.

–          สมยศ บรรหาร, “วิพากษ์ข้ามปี”, 3, 10.

–          “กลุ่มต่างๆ หนุนประท้วงที่ปัตตานี”, 12.

  • ทม.4.1.3/8 จุลสารธรรมศาสตร์(2517 – 2528)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ต้นเดือนกันยายน 2519

–          “จดหมายถึง มธ. สืบเนื่องจากภาวการณ์ไม่ปกติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรกฎาคม – สิงหาคม 2519”, 4 – 6, 12.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 ปลายเดือนกันยายน 2519

–          “จดหมายถึง มธ. สืบเนื่องจากภาวการณ์ไม่ปกติในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรกฎาคม – สิงหาคม 2519 (เพิ่มเติม)”, 4 – 5, 16.

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ต้นเดือนธันวาคม 2519

–          “อธิการบดี มธ.ยืนยันจะแก้ไขภาพพจน์ธรรมศาสตร์ให้สำเร็จ ชี้แจงข่าวอุโมงค์และห้องลึกลับใน มธ.ไม่มีมูลความจริง”, 16 – 18.

–          “แถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการลาออกของอธิการบดีมหาวิทยาลัย”, 2.

–          “ธรรมศาสตร์เปิดเรียน” (บทนำหนังสือพิมพ์สยามิศร์ ประจำวันที่ 19 พ.ย.2519), 19.

–          “แยกประเภท” (บทนำหนังสือพิมพ์เดลิไทม์ วันที่ 27 ต.ค.2519).

  • ทม.4.1.3/36 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องข้อกล่าวหามหาวิทยาลัยริดรอนสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา(27 ก.ค.2519).
  • ทม.4.1.3/37 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องขอให้ผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบ(21 ส.ค.2519).
  • ทม.4.8/2 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร(7 ก.ค.2519).
  • ทม.4.8/3 กำหนดการปฐมนิเทศบัณฑิตอาสาสมัครรุ่นที่8 ก่อนออกปฏิบัติงาน และเอกสารบันทึก ฉบับที่ 1 และ 2 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆ (5 – 7 ส.ค.2519).

 

เอกสารทบวงมหาวิทยาลัย

  • ทม.0201.4.1/37 แผนปฏิบัติการ โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ(พ.ศ.2520).
  • ทม.0201.4.1/41 การสัมมนาผู้บริหารงานองค์การเอกชนส่วนกลาง เรื่อง“เยาวชนกับความมั่นคงของชาติ” (พ.ศ.2520).
  • ทม.0201.4.1/42 การสัมมนาเรื่อง“กิจกรรมนักศึกษา” (พ.ศ.2520).