หัวข้อที่ 2 (หน้าที่ 3)

หัวข้อที่ 2 (หน้าที่ 3)

ฉลาดชาย รมิตานนท์. “ขบวนการทางสังคมหลัง ‘เหตุการณ์เดือนตุลา’: เสรีนิยมกับ ‘เอ็นจีโอ’”, สยามรัฐสุดสัปดาห์

(25 – 31 ต.ค.2545): 86 – 87.

ฉลาดชาย รมิตานนท์. “หลังเหตุการณ์เดือนตุลา: มุ่งหาคำตอบที่ชุมชน”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (1 – 7 พ.ย.2545): 86 – 87.

“ฆาตกรรมการเมือง”, ประชาชาติ 3(18 มี.ค.2519): 29 – 33.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. “ประวัติศาสตร์เดือนตุลา”, มติชนสุดสัปดาห์ (21 ส.ค.2543): 47.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. “ย้อนรอย 6 ตุลา”, มติชนรายวัน (13 ต.ค.2543): 6.

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. “เจตนาตุลาคม”, มติชนสุดสัปดาห์ (15 ต.ค.2544): 38; (22 ต.ค.2544): 26; (29 ต.ค.2544): 40;

(5 พ.ย.2544): 32.

“ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: สัมภาษณ์”, จัตุรัส 2(5 ต.ค.2519): 34 – 38.

ดอกบัว. “คดี 6 ตุลา สองทัศนะของการพิจารณา” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (22 ก.ย.2520): 4 – 6.

“ตุลาคม: เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลง”, ข่าวไทยนิกร 1, 2(28 ต.ค.2520): 7 – 14.

“ตำนานเลือดเดือนตุลา ประชาชนจะไม่แพ้”, สยามใหม่ (16 ต.ค.2525): 27 – 31.

“ใต้ธรรมาส์น ‘จำลอง’  เบื้องมลทิน 6 ตุลา 19 ?”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (10 – 16 พ.ค.2531): 11 – 12.

ถนอมฤทธิ์ ธรรมราษฎร์ (นามแฝง). “บันทึกเชิงวิเคราะห์: การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของขบวนการนักศึกษาไทย”, สังคมศาสตร์ (ม.ช.) 6, 1 (เม.ย. – ก.ย.2525): 89 – 105.

ทรงกลด, นามแฝง. “ปัญญาชน นักศึกษากับความวิเวกวังเวง”, ปฏิญญา 1, 18 (ปักษ์แรก ธ.ค. 2519): 19 – 23.

“เที่ยวบินร้อนจากไทเป ใครคิดจะรัฐประหาร”, จัตุรัส 2 (7 ก.ย.2519): 10 – 21.

ธงชัย วินิจจะกูล. “นักศึกษากับสังคมเรื่องเชยๆ ที่จะอ่านอีกครั้ง”, มหาวิทยาลัย (23 ต.ค.2522): 132 – 135.

ธงชัย วินิจจะกูล. “ความทรงจำกับประวัติศาสตร์บาดแผล กรณีการปราบปรามนองเลือด”, รัฐศาสตร์สาร 19, 3 (2539): 15 – 49.

ธงชัย วินิจจะกูล. “บันทึกของผู้อยู่ในเหตุการณ์เดือนตุลา เช้าวันพุธ”, สารคดี 12, 140 (ต.ค. 2539): 112 – 128.

ธงชัย วินิจจะกูล. “ความทรงจำกับประวัติศาสตร์บาดแผล กรณีการปราบปรามนองเลือด 6 ตุลา 19”, สารคดี 12,

140 (ต.ค.2539): 181 – 194.

ธงชัย วินิจจะกูล. “ปาฐกถาในพิธีเปิดประติมานุสรณ์ 6 ตุลา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 ตุลาคม 2519”, มติชนสุดสัปดาห์ (16 ต.ค.2543): 35 – 36; (23 ต.ค.2543): 27 – 28.

ธงชัย วินิจจะกูล. “ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม: จากยุคอาณานิคมอำพรางสู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน”, ศิลปวัฒนธรรม 23, 1 (ม.ค. 2544): 56 – 65.

ธงชัย วินิจจะกูล. “ความทรงจำเรื่องเดือนตุลา การต่อสู้ยังไม่สิ้นสุด”, มติชนสุดสัปดาห์ (24 ก.ย. 2544): 35 – 36; (1 ต.ค.2544): 34 , 36; (8 ต.ค.2544): 37 – 38.

ธงชัย วินิจจะกูล. “25 ปี 6 ตุลา ในสงครามความทรงจำ”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (1 – 7 ต.ค.2544): 24 – 25.

“ธรรมศาสตร์: บทพิสูจน์คัลลองประชาธิปไตย”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (15 ส.ค.2519): 11.

“ธรรมศาสตร์ภาพจำลองของการเมืองไทย”, ข่าวไทยนิกร 1, 5 (18 พ.ย.2520): 14 – 15.

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. “จากบ่อฝ้ายถึงกระทิงแดง ลูกเสือชาวบ้านและพรรคประชาธิปัตย์”, เนชั่นสุดสัปดาห์

(29 เม.ย. – 5 พ.ค.2542): 12.

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. “ประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจเขียนแทนได้”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (8 – 14 ต.ค. 2544): 22.

นภดล ปรางค์ทอง. “25 ปี 6 ตุลา กับภาระการต่อสู้เรื่องความทรงจำ”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (7 – 13 ก.ย. 2544): 24 – 25.

นิพนธ์ คันธเสรี. “ความแตกแยกในสังคมไทย”, ปรุงใหม่ 7 (ส.ค.2519): 30 – 32.

“นิรโทษกรรมจำเลยคดี 6 ตุลาคม”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 25, 13(24 ก.ย.2521): 17 – 21.

“นิสิตนักศึกษาทำอะไร”, ปฏิญญา (ปักษ์หลัง ก.ค.2519): 56 – 60.

“นายก อมธ.คนสุดท้าย เขาหายไปไหนเมื่อ 6 ตุลาฯ”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (23 เม.ย.2521): 7 – 9.

“แนวรบทางการเมือง คดี 6 ตุลา”, ปฏิญญา 1, 2 (15เม.ย.2521): 22 – 26.

“บทบาทศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา สัมภาษณ์: เกรียงกมล เลาหไพโรจน์”, ปุถุชน 1 (ต.ค.2518): 46 – 52.

“บทบาทที่ถูกต้องของประชาชนในการเสริมสร้างประชาธิปไตย”, ปฏิญญา 1, 14 (ปักษ์หลัง ก.ย. 2519): 7 – 18.

บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ. “อาชญากรรมคดี 6 ตุลา กับผลกระทบต่อขบวนการแรงงาน”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33, 1 (ม.ค. – มิ.ย.2545): 81 – 92.

“เบื้องหลัง 6 ตุลาฯ การช่วงชิงของขั้วอำนาจ”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (24 – 30 ก.ค.2531): 6 – 7.

“ปณิธานของ ‘นายเข้ม’ ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล” เดลินิวส์ (9 ส.ค.2542): 1, 2.

“ปฏิวัติ 2518: โอกาสและอำนาจ”, ประชาชาติรายสัปดาห์ 2, 85 (11 ก.ย.2518): 26 – 33.

ประจวบ ทองอุไร. “เสนีย์เก่า – เสนีย์ใหม่”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (3 ต.ค.2519): 5, 17 – 18.

“ประชาชาติสัมภาษณ์: สุธรรม แสงประทุม”, ประชาชาติ (8 ก.ค.2519): 26 – 29.

“ประชาธิปัตย์ 22 แฉ 6 ตุลา – 26 มีนา”, ข่าวไทยนิกร (มี.ค.2522): 9 – 14.

“ประภาสกลับไทย: แผนเชิดลิงให้คนดู”, จัตุรัส 2 (31 ส.ค.2519): 10 – 16.

“ประภาส; แผนปูทางสู่เผด็จการ”, ประชาชาติ 3 (2 ก.ย.2519): 6 – 14.

“ปล่อยผู้ต้องหาคดีเลือด 6 ตุลา”, ข่าวไทยนิกร 2 (ก.ย.2521): 7 – 10.

ป๋วย อึ๊งภากรณ์. “เป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย”, ปาจารยสาร 5(ก.ย. – ต.ค. 2519): 10 – 15.

เปรม บุรฉัตร, พระองค์เจ้า. “บรรยากาศของการเมืองไทยในปัจจุบัน”, ไทยในสแกนดิเนเวีย 3, 2(2519): 21 – 24.

“เปิดศึกชำระ 6 ตุลา 19 ‘ข้อเท็จจริง’ กับ ‘ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม.’”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (18 – 24  มิ.ย. 2543): 20 – 21.

ปิยวัลย์ (นามแฝง). “บางเสี้ยวแห่งกาลเวลากับงานใหญ่ของเด็กน้อยศูนย์กลางนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย”, ปาจารยสาร 12 (พ.ค. – มิ.ย.2528): 49 – 56.

ปิยะมิตร ลีลาธรรม. “คนหนุ่มสาวกับการปฏิวัติ”, ปาจารยสาร 9, 2 (ก.พ.2525): 10 – 17.

“ผกค. อีสานระเบิดกระสุนนัดแรกที่บ้านเรณู ถึงโรงเรียน 6 ตุลา 4 ก.ย.” สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (ก.ย.2520): 9 – 12.

“ผ่าขบวนการนักศึกษาจาก 14 ตุลาฯ ถึงยุค ‘เหยื่อ’ การเมือง”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 37, 20(28 ต.ค. – 3 พ.ย.2533):

12 – 13.

พจนา กองนา. “สถานฝึกหัดครูทำเลปลุกระดม”, คุรุปริทัศน์ 1, 5 (พ.ค.2519): 45 – 50.

พรชัย วีระณรงค์. “ความเกลียดชัง”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (1 – 7 ต.ค.2544): 31.

พรภิรมย์ เอี่ยมธรรม. “ขบวนการประชาธิปไตยที่ทำโดยนักศึกษาหลัง 14 ตุลาคม 2516 และความสัมพันธ์กับ พ.ค.ท.”, เอเชียปริทัศน์ 4, 4(ต.ค. – ธ.ค.2526).

“พลิกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา 16 – 6 ตุลา 19 หนี้บาปยังไม่ชำระ ?”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (6 – 12 เม.ย.2540): 8 – 13.

“พลิกปูมหลัง ‘จำลอง’ กับ 6 ตุลาเลือด ไขปริศนา…ชายสวมแว่นดำฯ…”, ข่าวพิเศษ – อาทิตย์ 3, 579 (20 – 26 ก.ค.2531):

22 – 25.

“พลังนักศึกษาเด็ดปีกพิราบแดง”, สยามนิกร (31 ต.ค.2521): 8 – 12.

โพยม วรรณศิริ. “บทบรรณาธิการ: พลังคนหนุ่มสาว – ปัญญาชนฝึกหัดของสังคม”, วารสารสภาการศึกษาแห่งชาติ 11,

2 (ธ.ค.2519): 1 – 13.

มนัส สัตยารักษ์. “รำลึก 6 ตุลา: วันวังเวง”, มติชนสุดสัปดาห์ (7 – 13 ต.ค.2539): 79 – 80.

“มหกรรมย้อนรอย 6 ตุลา ยิ่งสางยิ่งเละแต่ยิ่งสางยิ่งลึก”, ข่าวพิเศษ – อาทิตย์ 3, 580 (27 ก.ค. – 2 ส.ค.2531): 16 – 18, 46.

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ซ้ายหัน”, ปฏิญญา 1, 14 (ปักษ์หลัง ก.ย. 2519): 33 – 37.

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลัง 6 ตุลา”, อาทิตย์ 1, 3 (19 ก.ค.2520): 8 – 10.

“มหาวิทยาลัยหลังการปฏิวัติ”, อาทิตย์ 1, 28 (10 ม.ค.2521): 11 – 13.

มานพ สุวรรณวิเศษศรี. “ข้อคิดบางอย่างจากบทบาทของนักศึกษาไทยในอดีต”, มหาวิทยาลัย (2529).

“เมืองไทยจะเป็นแดงเมื่อไร”, ประชาชาติรายสัปดาห์ 2, 79 (22 พ.ค.2518): 37 – 42.

“เมืองไทยในสายตาฝรั่ง รัฐประหาร 2519 กับการเติบโตของคอมมิวนิสต์”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 26, 9(26 ส.ค.2522):

18 – 21.

ยุกติ มุกดาวิจิตต์. “6 ตุลา สัญลักษณ์ของความรุนแรง ความรุนแรงของสัญลักษณ์”, รัฐศาสตร์สาร 19, 3 (2539): 50 – 67.

“ยึดอำนาจการปกครอง”, วิทยาสาร 27(8 ต.ค.2519): 8 – 9.

“รายละเอียดปล้นธรรมศาสตร์ 6 ตุลา”, ข่าวไทยนิกร 2 (19 มิ.ย.2521): 15 – 18.

“รัฐบาล: บอกแล้วว่าไม่ครบหกเดือน”, ประชาชาติ 3(7 ต.ค.2519): 6 – 9.

“รัฐบาลใหม่: เงื่อนงำการเมืองหลังเสนีย์”, ประชาชาติ 3(7 ต.ค.2519): 9 – 12.

“เราจะไปทางไหน: แนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ของฝ่ายซ้ายจัดรุนแรง”, ปฏิญญา 1, 5 (ปักษ์หลัง เม.ย.2519):

19 – 21.

“เราจะไปทางไหน: เหตุเกิดที่จุฬา เมื่อ 10 มิ.ย.2519”, ปฏิญญา 1, 10 (ปักษ์หลัง ก.ค.2519): 21 – 25.

“เราจะไปทางไหน: เราจะต้องต่อสู่กับศัตรูของชาติต่อไป”, ปฏิญญา 1, 16(ปักษ์แรก พ.ย.2519): 30 – 36.

“รำลึก 20 ปี ‘6 ตุลาคม’ ผ่าน ‘บทสรุป’ ของอานันท์ ปันยารชุน” มติชน 21 (7 ต.ค.2541): 1, 24.

“เลือดหลั่งที่ลานโพธิ์ ปิดฉากอนาคต ดร.ป๋วย และระบบเสรีนิยมทางวิชาการ” มติชนสุดสัปดาห์ 19, 991 (17 ส.ค.2542): 93.

“ลูกย้ำ ถ้ารัก ‘ป๋วย’ ขอเพียงแค่ 6 ต.ค. ลงตำราเรียน” ข่าวสด (9 ส.ค.2542): 1, 13.

ลิขิต ธีรเวคิน. “การเสื่อมพลังทางการเมืองขององค์การนักศึกษา”, ปรุงใหม่ 1, 2 (ธ.ค.2518): 64 – 67.

วรศักดิ์ มหัทธโนบล. “10 ปี ให้หลังของ 6 ตุลา”, มติชนสุดสัปดาห์ (19 ต.ค.2529): 29 – 33.

วิรัติ ศักดิ์จิระพาพงษ์. “นิสิตนักศึกษากับการเมืองไทยในอนาคต”, สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 12, 10 (ต.ค.2517): 46 – 55.

วิโรจน์ ณ ระนอง. “นักศึกษากับการสร้างสรรค์สังคมไทย: บทบาทที่พึงปรารถนา”, วารสารธรรมศาสตร์ 12, 4(ธ.ค.2526):

138 – 153.

“เวที 6 ตุลาชี้สังคมเปลี่ยน กระจาย – เพิ่ม ‘อำนาจรัฐ’ แนะประชาชนรู้เท่าทัน”, มติชนรายวัน (8  ต.ค.2544): 1, 18.

ศ. ตั้งจิต. “รำลึก 25 ปี 6 ตุลา 2519”, ศิลปวัฒนธรรม 23, 6 (เม.ย.2545): 160 – 162.

ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์. “ประวัติศาสตร์ 6 ตุลาคม ระหว่างความนิ่งและตะกอน”, มติชนรายวัน (18 ต.ค.2543): 6

เศรษฐธรรม, นามแฝง. “แรงงานและบรรยากาศการลงทุนหลัง 6 ตุลาคม บทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง”, ธุรกิจเมืองไทย 90 (1 – 7 ส.ค.2520): 6.

“ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติ”, ข่าวไทยนิกร 3, 54 (30 ต.ค.2521): 6 – 14.

“สถานการณ์บ้านเมืองระยะปัจจุบัน”, ปฏิญญา 1, 15(ปักษ์หลัง ต.ค.2519): 3 – 7.

“สถานการณ์ตุลาคมทมิฬ”, สยามใหม่ 3, 78(10 ต.ค.2524): 12 – 16.

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. “20 ปี 6 ตุลา การศึกษาเพื่อมวลชน…สู่การศึกษาเพื่อจักรวรรดิใหม่”, เนชั่นสุดสัปดาห์

(11 – 17 ต.ค.2539): 66 – 67.

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์. “รำลึก 24 ปี 6 ตุลาคม 2519: ประวัติศาสตร์อัปยศ”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (16 – 22 ต.ค.2543): 78 – 79.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองกับการเมืองไทย: เค้าโครงประวัติศาสตร์ 50 ปี”, วารสารธรรมศาสตร์ 13, 4 (ธ.ค.2527): 8 – 33.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. ตัดต่อเรียบเรียงจากรายงานข่าวการอภิปราย “ความจริง 6 ตุลาฯ กับสิทธิการรับรู้ข่าวสาร” ผู้จัดการรายวัน (11 ต.ค.2538): 11.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: ปีเกิด, ลูกจีน, 6 ตุลา” มติชน (11 ส.ค.2542): 6.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ป๋วย อึ๊งภากรณ์, สล้าง บุนนาค, ธานินทร์ กรัยวิเชียร”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (12 – 18 ส.ค.2542): 10 – 12.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ใครเป็นใครในกรณี 6 ตุลา: สงัด ชลออยู่, ธานินทร์ กรัยวิเชียร และแผนรัฐประหารปี 2519”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (26 ส.ค. – 1 ก.ย.2542): 26.