หัวข้อที่ 2 (หน้าที่ 4)

หัวข้อที่ 2 (หน้าที่ 4)

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ใครเป็นใครในกรณี 6 ตุลา: จดหมายสองฉบับของ สุรินทร์ มาศดิตถ์”, เนชั่นสุดสัปดาห์

(9 – 15 ก.ย.2542): 79.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ใครเป็นใครในกรณี 6 ตุลา: ใครสั่ง/ใครบงการบุกธรรมศาสตร์”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (16 – 22 ก.ย.2542): 23; (23 – 29 ก.ย.2542): 23; (30 ก.ย. – 6 ต.ค.2542): 24; (14 – 20 ต.ค.2542): 19; (21 – 27 ต.ค.2542): 26;

(28 ต.ค. – 3 พ.ย.2542): 26.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “คืนที่ยาวนาน การไม่ตัดสินใจสลายการชุมนุมในธรรมศาสตร์ คืนวันที่ 5 ตุลาคม 2519”, มติชนรายวัน

(6 ต.ค.2543): 6.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ชนวน: ภาพละครแขวนคอที่นำไปสู่กรณี 6 ตุลา”, มติชนรายวัน (31 ต.ค. 2543): 6

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “เลิกรำลึก 6 ตุลา เสียได้คงดี” มติชน 24(9 ต.ค.2544): 6.

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ปัจฉิมลิขิต: ข้อมูลเพิ่มเติมเพลงพระราชนิพนธ์ ‘เราสู้’ (2)” เนชั่นสุดสัปดาห์ 11, 526 (1 – 7 ก.ค.2545).

“ ‘สมัคร’ ตอบคำถาม 6 ตุลา 19”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (25 มิ.ย. – 1 ก.ค.2543): 10 – 15.

สล้าง บุนนาค. “กรณีเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ที่เกี่ยวข้องกับ ดร.ป๋วย” มติชนสุดสัปดาห์ 19, 990 (10 ส.ค.2542): 17.

“สิงหาคม 2518 เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (20 ส.ค.2519): 9 – 10.

“สืบทอดเจตนารมณ์ 14, 6 ตุลา ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ”, ปฏิญญา 5, 189 (25 ต.ค.2525): 7 – 14.

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์. “เงาอดีตบนแผ่นกระดาษ ความรำลึกข้ามยุคสมัย”, สารคดี 6, 68 (ต.ค. 2533): 139 – 145.

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. “ควรจัดงาน 6 ตุลา และ 14 ตุลา ร่วมกันหรือไม่!”, มติชนรายวัน  (10 เม.ย. 2544): 6.

สุรพล ธรรมร่มดี. “พินิจเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และดอกผลของการปฏิวัติสังคม”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 33, 1 (ม.ค. – มิ.ย.2545): 93 – 108.

สุวัฒน์ วรดิลก. “ธรรมศาสตร์ หนี้เลือดที่รอชำระ 27 มิ.ย.2477 ถึง 6 ต.ค.2519”, โลกใหม่ 1, 1 (5 ก.ค.2521): 30 – 33.

สิริวิชญ์ (นามแฝง). “ชาตินิยมสองแบบศึกษาจากกรณี 6 ตุลา 19”, เนชั่นสุดสัปดาห์ (7 ต.ค. 2545): 22 – 23.

“สิ่งชำรุดทางประวัติศาสตร์”, วิวัฒน์ 1, 40 (13 – 19 ต.ค.2527): 12 – 18.

สุนทรี อาสะไวย์ และวารุณี โอสถารมย์. “ความเคลื่อนไหวขบวนการนิสิตนักศึกษา: บันทึกย้อนอดีต 2514 – 2534”, จุลสารไทยคดีศึกษา 8, 2 (ต.ค.2524): 8 – 17.

สุรินทร์ มาศดิตถ์. “จดหมาย ‘พระสุรินทร์ มาศดิตถ์’ เผยเบื้องหลังกรณี 6 ตุลาฯ มหาโหด”, มติชนสุดสัปดาห์ (24 ก.ค.2531):

24 – 25, 40.

สุรินทร์ มาศดิตถ์. “จดหมายพระสุรินทร์”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (17 พ.ค.2532): 7 – 8.

สันติภาพ สถาพร. “ฟื้นกรณี 6 ตุลาฯ: ‘จงกล’ จุดชนวน ‘คึกฤทธิ์’ วิจารณ์มหาจำลองระบม”, มติชนสุดสัปดาห์ (24 ก.ค.2531):

6 – 8.

“สัมภาษณ์: สมัคร สุนทรเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”, ปฏิญญา 1, 13 (ปักษ์แรก ก.ย. 2519): 26 – 31.

“สัมภาษณ์: นายเกษตร วิทยานุภาพยืนยง นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”, ปฏิญญา 1, 14 (ปักษ์หลัง ก.ย.2519): 28 – 32.

“สัมภาษณ์ พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร อดีต สส.สระบุรี หัวหน้าพรรคชาติไทยและรองนายกรัฐมนตรี ‘6 ตุลา เป็นอุบัติเหตุทางการเมือง’”, ข่าวไทยนิกร 1, 8 (9 ธ.ค.2520): 21 – 24.

“สัมภาษณ์นายสุธรรม แสงประทุม อดีตเลขาศูนย์นิสติฯ”, อาทิตย์ 2, 66 (3 ต.ค.2521): 28 – 31.

“สัมภาษณ์สุธรรม แสงประทุม อดีตเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษา”, สยามนิกร 3, 111 (13 ส.ค. 2522): 29 – 33.

“สัมภาษณ์พิเศษ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ [หนึ่งทศวรรษประวัติศาสตร์เดือนตุลาฯ]”, สยามใหม่ 2, 96 (16 ก.ย.2526): 28 – 33.

“สัมภาษณ์พิเศษ สุธรรม แสงประทุม อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (2519)”, ข่าวพิเศษ – อาทิตย์

8, 538 (7 – 13 ต.ค.2530): 10 – 14, 55.

“สัมภาษณ์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศาสนติ์ เรื่อง ความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”, สารคดี 12, 140 (ต.ค.2539): 200 – 209.

หนุ่ม เมืองกรุง, นามแฝง. “ซ้ายเปลี่ยนแผน”, ชีวิต 1, 1 (14 ก.ย.2519): 19 – 21.

หมายเลข 29, นามแฝง. “ขวาหรือซ้ายจะกลายเป็นปัญหาบ้านแตก”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  (18 ก.ค.2519): 5, 16 – 17;

(25 ก.ค.2519): 5, 16 – 17.

“เหตุและผลที่เกิดขึ้นจากกรณีจอมพลประภาส”, ปฏิญญา 1, 13 (ปักษ์แรก ก.ย.2519): 12 – 25.

“อภิปรายวรรณกรรมกับการเมือง 6 ตุลา…ใครเป็นกฤษณะใครเป็นอรชุน”, โลกหนังสือ 2, 8    (พ.ค. 2522): 13 – 19.

อาริยา สินธุ. “เบื้องหลังการก่อตัวของกระทิงแดง”, สุภาพบุรุษประชามิตร 7 (ก.ย.2521): 15 – 20.

อิสระ ชูศรี. “16 ตุลา กับความทรงจำอันเจ็บปวด” ผู้จัดการรายวัน (16 ต.ค.2538): 10.

“เอานักศึกษาของเราคืนมา”, ข่าวไทยนิกร (16 ก.ค.2522): 10 – 14.

อัญชลี เฉลียวชาติ. “28 ปี 14 ตุลา – 25 ปี 6 ตุลา เพรียกหา ‘บูรณาการทางสังคม’ “, เนชั่นสุดสัปดาห์ (15 – 21 ต.ค.2544):

92 – 93.

อัศเจรีย์ (นามแฝง). “จับนักศึกษา ปัญหา ‘หยิกเล็บเจ็บถึงเนื้อ’”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (16  พ.ค.2519): 6, 12.

“3 ปีหลังปฏิรูป: ขบวนการนักศึกษาไม่มีวันตาย”, ปฏิญญา 2, 5 (5 ต.ค.2522): 12 – 15.

“6 ตุลากับการเมืองไทย”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 24, 39(6 มี.ค.2519): 14 – 17.

“6 ตุลา; ชี้ขาดคดีเลือด”, อาทิตย์  1, 10 (6 ก.ย.2520): 11 – 14.

“6 ตุลาคม 2519 ฝันดีหรือฝันร้าย”, สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ (9 ต.ค.2520): 23 – 25.

“14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 บทเรียนที่จารึกด้วยเลือด”, ข่าวไทยนิกร 2 (16 ต.ค.2521): 7 – 13.

“20 ปี 6 ตุลา 19 บทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่หลายคนอยากลืม”, สารคดี 12, 140 (ต.ค.2539): 86 – 112.

 

จุลสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง. พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย, 2545.

กำแหง ภริตานนท์. “งานใหญ่เดือนตุลาคม”, 2544.

“ค้ารูปเดือนตุลา: ไอเดียเพื่อชีวิตริมทางเท้า”, 2543.

“จี้รัฐบาลรับผิดเหตุการณ์ 6 ตุลา 19”, 2544.

จัตวา กลิ่นสุนทร. “ก่อนถึง 14 ตุลา 16 และ 6 ตุลา 19”, 2543.

บุญเลิศ ช้างใหญ่. “คนเดือนตุลาหายไปไหน”, 2544.

ปุณิกา ไทยพิทักษ์กุล. “ย้อนรำลึก – สิบสี่ – หกตุลา วีรกรรมเพื่อประชาธิปไตย: “ตุลาคมถือเป็นเดือนสำคัญ…”, 2544.

พัชรี ธรรมปรีชา. “คนตุลาแถลงไขทำไมต้านจอมพลถนอม”, 2542.

 

หนังสือภาษาอังกฤษ

Pramot Nanthiyakul. Thai Political Events B.E. 2475 – 2519. Bangkok: Chulalongkorn University, 1976.

Prizzia Rosset and Narong Simsawadi. Thailand Students Activism and Political Change. Bangkok: Duang Kamol Pressing House, 1979.

Benedict Anderson. “Withdrawal Symptoms: Social and Cultural Aspects of the October 6 Coup”, Bulletin of Concorned Asian Scholars Vol. 9 No.3 (July – September 1977): 13 – 30.

 

หนังสือพิมพ์ในช่วงปี 2519 (เฉพาะที่มีอยู่ในหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

  • ชาวไทย

“คณะรัฐมนตรีชี้ขาดไม่ให้ถนอมเข้า”, (1 ก.ย.2519): 1, 16.

“ถนอมตัดสินใจเข้าไทยพรุ่งนี้”, (2 ก.ย.2519): 1, 16.

“ปชป. ห้ามถนอมลงจากเครื่องบิน สันติบาลว่าทำไมไม่ได้ระบุณรงค์จะมาอีก”, (3 ก.ย.2519): 1, 16.

“จารชนจากลาวนับพันเตรียมพร้อมก่อจลาจลวันถนอมมา”, (4 ก.ย.2519): 1, 16.

“ศูนย์นักเรียนโต้ตำรวจทำผิดกฎหมาย”, (5 ก.ย.2519): 1, 20.

“ควานหาตัวจารชนลาวทั่วกรุงเทพ”, (5 ก.ย.2519): 1, 20.

“สมัครระบุ ลส.ชบ. ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์”, (6 ก.ย.2519): 1, 16.

“เณรถนอมถึงไทยบวชพระ”, (20 ก.ย.2519): 1, 16.

“กทม. ร่วมตำรวจจับใบปลิวต้านถนอม”, (21 ก.ย.2519): 1, 16.

“ถนอมเตรียมออกบิณฑบาตครวญขอตายในเมืองไทย”, (21 ก.ย.2519): 1, 16.

“ให้สินบนตำรวจจับคนปิดโปสเตอร์ต่อต้านถนอม”, (22 ก.ย.2519): 1, 16.

“สง่ายัน ‘หลวงพี่บริสุทธิ์’”, (22 ก.ย.2519): 1, 16.

“ขู่เผาวัดบวร เพิ่มกำลังคุ้มกัน”, (23 ก.ย.2519): 1, 16.

“สภาอภิปรายเรื่องพระถนอมดุเดือด”, (24 ก.ย.2519): 1, 16.

“จับแขวนคอ ขบวนการต้านถนอม ขณะออกปิดโปสเตอร์ตามถนน”, (26 ก.ย.2519): 1, 20.

“ว่าเล่นละครตบตาประชาชนถ้าแก้ปัญหาพระถนอมไม่ได้”, (27 ก.ย.2519): 1, 20.

“สะสางคดีฆ่าแขวนคอ ระบุตำรวจพัวพัน”, (27 ก.ย.2519): 1, 16.

“แพทย์ยันสองศพแขวนคอถูกฆ่าก่อน ตร. พบหลักฐานฝักใฝ่ ‘สังคมนิยม’”, (28 ก.ย.2519): 1, 16.

“ศูนย์นิสิตนัดชุมนุมใหญ่ บีบรัฐบาลขับไล่พระถนอม”, (29 ก.ย.2519): 1, 16.

“ระดมตำรวจรับสถานการณ์หวั่นนองเลือด”, (30 ก.ย.2519): 1, 16.

“เตรียมฟ้อง ‘สุธรรม’ หมิ่นพระบรมฯ พ่วงอีก 9 ข้อหา 600 นศ. หนีประกัน”, (12 พ.ย.2519): 1, 16.

“สอบสวนเงินศูนย์ นศ. เรี่ยไรได้ 24 ล้านกว่า เหลือไม่ถึง 4 ล้าน!”, (15 พ.ย.2519): 1, 16.

 

  • ประชาชาติ

“ปชป. ประกาศเจตนารมณ์ยืนยันค้าน ‘ถนอม’ เข้าไทย”, (2 ก.ย.2519): 1, 12.

“ถนอมถวาย ‘ฎีกา’ ในหลวงขอขึ้นศาลสู้คดี”, (2 ก.ย.2519): 1, 12.

“กลุ่มพลังยันต่อต้านเต็มที่”, (3 ก.ย.2519): 1, 2.

“ส่ง ‘ประสิทธิ์’ พบถนอม ยืนยันพ่อตาม – กลับแน่”, (3 ก.ย.2519): 1, 12.

“ฝ่ายค้านให้รัฐบาลเลือกระหว่างประชาชน – ถนอม”, (3 ก.ย.2519): 2.

“ตำรวจปฏิเสธข่าว สมัครว่ายังไม่มีมือที่สาม”, (4 ก.ย.2519): 1, 2.

ทหารซื่อ (นามแฝง). “บันทึกเลือด 21 สิงหาคม: บทเรียนซ้ำสองของใคร”, (4 ก.ย.2519): 7.

“ยุวสงฆ์เตรียมต้าน ‘ถนอม’ ปล่อยข่าวมาไทยแล้ว”, (5 ก.ย.2519): 1, 12.

“สมัครรับหนุน ‘อาชีวะ’ ขวางงานศูนย์นิสิต”, (6 ก.ย.2519): 1, 12.

“165 กลุ่มร่วมประชุมต้าน ‘ถนอม’ กลับไทย”, (6 ก.ย.2519): 1, 12.

สันติภาพ ไชยวงศ์เกรียติ. “ปฏิบัติการทมิฬ”, (7 ก.ย.2519): 7.

“ประสิทธิว่า ‘ถนอม’ ยังไม่ผิด”, (10 ก.ย.2519): 1, 11.

“ยืนยังถนอมเข้าไทยแน่ก่อนพ่อตาย”, (15 ก.ย.2519): 1, 16.

“ป๋วยหวั่น นศ. ต้านถนอมอีก เร่งรัฐบาล ‘ป้องกันไว้ก่อน’”, (16 ก.ย.2519): 1, 2.

“ตร. ประชุมเร่งคดี 14 ตุลา”, (17 ก.ย.2519): 1, 12.

“ถนอมกลับประชาชนหวั่นเหตุร้าย”, (20 ก.ย.2519): 1, 12.

“กลุ่มต้านค้านถึงที่สุด”, (20 ก.ย.2519): 1, 2.

“’อารักขา’ พระถนอมเต็มที่เผยยังค้นหาความผิดอยู่”, (20 ก.ย.2519): 1, 12.

“ยานเกราะแนะรัฐบาลฆ่าคน 3 หมื่นเพื่อชาติ”, (20 ก.ย.2519): 1, 12.

“การกลับมาของถนอม”, (20 ก.ย.2519): 6.

“ถนอมขออยู่ไทยตลอดชีวิต ส.ส.ขับไปอินเดีย”, (21 ก.ย.2519): 1, 12.

“นักศึกษาให้ ‘สึก’ ขึ้นศาลพิสูจน์”, (21 ก.ย.2519): 1, 12.

“ตร. พร้อมรับมือหากเกิดเหตุร้าย”, (21 ก.ย.2519): 1, 2.

“คึกฤทธิ์ ให้ออก กม.พิเศษขับ”, (21 ก.ย.2519): 1, 2.

“จับ นศ.รามฯ พิรุธ”, (21 ก.ย.2519): 1, 2.

“ทหารไม่ยุ่งแต่ไม่ห้ามเยี่ยมคารวะ”, (21 ก.ย.2519): 1, 2.

“3 รัฐมนตรีหนุน ‘จำวัดต่างแดน’”, (21 ก.ย.2519): 1, 2.

“เสนีย์ว่ารัฐบาลลำบากใจ รอผลประชุมรัฐมนตรีวันนี้”, (21 ก.ย.2519): 1, 2.

“กิตติวุฑโฒภิกขุว่า ใคร ‘ต่อต้าน’ พระคือคอมมิวนิสต์”, (21 ก.ย.2519): 2.

“รัฐบาลแถลงคลุมเครือ ‘กลุ่มพลัง’ ตอบโต้วันนี้”, (22 ก.ย.2519): 1, 12.