ห้องเรียนสถานะและสิทธิบุคคล

ความรู้ความเข้าใจ ซึ่งนับว่าเป็นชัยในการที่จะทำการใด ๆ ได้ประสบความสำเร็จ และถือเป็นหลักการทั่วไปที่จะต้องปฏิบัติ  จาสถานการณ์ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่ยังแก้ไขปัญหามายาวนาน  สาเหตุหลักเกิดจากการไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ หลักเกณฑ์  ระเบียบ  กฎหมาย  และนโยบายของรัฐที่กำหนด  รวมถึงการรวบรวมข้อเท็จจริง  พยาน  หลักฐาน  ของผู้ประสบปัญหาสถานะบุคคลที่รอคอยการแก้ไขปัญหา

 

การให้ความรู้แก่กลุ่มเจ้าของปัญหาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  มีความสำคัญเป้นอย่างยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดกระบวนการห้องเรียนสถานะและสิทธิบุคคล  เพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

ห้องเรียนสถานะและสิทธิบุคคลจึงได้เกิดขึ้นโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน โดยเน้น ประเด็นการอบรมด้านกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติ  โดยคุณสันติพงษ์  มูลฟอง  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านสถานะและสิทธิบุคคล (ศสบ.)  ประเด็นอบรมให้ความรู้เรื่องทะเบียนราษฎรสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย   การพิจารณาสัญชาติของบุคคล   วิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กไร้สัญชาติ  โดยใช้ Family Tree   กระบวนการยื่นคำร้อง  เช่นการแจ้งเกิด,เพิ่มชื่อ,กำหนดสถานะบุคคล ฯลฯ  โดยคุณมานะ  งามเนตร์  นักสิทธิมนุษยชนชำนาญการ  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เน้นกลุ่ม ครูโรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหม่  คณะสงค์โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดศรีโสดา  นักสังคมสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน  รวมไปถึง  นักจิตวิทยา  ตำรวจ  และผู้เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ทั้งในทางปฏิบัติและการเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องเรียนได้รับความรู้เบื้องต้นด้านการกำหนดสถานะและสิทธิบุคคล รวมถึงกระบวนการยื่นคำร้อง  และที่สำคัญจะก่อเกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ประสบปัญหา และเครือข่ายคนทำงานด้านสถานะและสิทธิบุคคล

 

รีัชนีวรรณ  สุขรัตน์ : เรียบเรียง

Copyright © 2018. All rights reserved.