โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการปัญหาสถานะบุคคล”ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 – 23  กันยายน  2556  ที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การจัดการปัญหาสถานะบุคคล” ในประเทศไทย  สนับสนุนโดย  องค์กรไออาโกเนีย  ประเทศไทย  จัดโดยศูนย์ประสานงานด้านสถานะและสิทธิบุคคล (ศสบ.)   ณ  โรงแรมฟูราม่า  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  และคณะทำงานองค์กรเครือข่าย รวม 20  องค์กร  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น  30  คน

เน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่  ข้าราชการ  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกรมการปกครอง  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดพะเยา  และจังหวัดตาก  รวมไปถึงองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านสถานะบุคคล รวม 32 องค์กร  ที่ทำงานในพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งเป็นพื้นที่ปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ของประชากรในแถบนั้น  จนบางรายยากที่จะสืบค้นที่มาของถิ่นกำเนิด  ลากยาวปัญหาด้านสถานะบุคคลมาถึงปัจจุบัน

จากปัญหาด้านสถานะบุคคล  ด้านทะเบียนราษฎร  ด้านการพิสูจน์ตัวบุคคล ฯ  ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยตรงต้องใช้ความรู้ความรอบคอบที่ค่อนข้างมีรายละเอียดมาก  ทั้งกฎหมาย  ระเบียบ  กฎกระทรวง  มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์หรือที่เรียกว่าบริบททางสังคม

ที่ผ่านมาทางผู้ปฏิบัติงานได้ทำหน้าที่ลองผิดลองถูก  ไม่กล้าตัดสินใจหรือดำเนินการ  จึงส่งผลกระทบทั้งตนเอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  รวมถึงสถาบัน  องค์กรได้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบถึงคุณภาพของผลการดำเนินงานจึงเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการเสริมสร้างทักษะ  พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี

เน้นเสริมสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในเรื่อง  พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร และระเบียบที่เกี่ยวข้อง , พ.ร.บ.สัญชาติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง,นโยบายการจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลในประเทศไทย   ผ่านกระบวนการบรรยาย  แบ่งกลุ่มย่อยร่วมคิด  วิเคราะห์  และฝึกปฏิบัติการณ์ในสถานการณ์จริง  รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ให้มีเทคนิค  ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและกำหนดสถานะบุคคล  และสร้างผู้นำในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเกิดเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

ปัญหาที่ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันเสนอเพื่อหาทางออกและแนวทางการแก้ไขปัญหา หลัก ๆ  มาจากการไม่เท่าทันกฎหมายที่มีการปรับใช้  และการยึดถือแนวปฏิบัติในรูปแบบเดิม ๆ  และปัญหาหลักอีกปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญคือ ตัวชาวบ้านกลุ่มปัญหาเองที่ยังไม่เข้าใจปัญหาของตัวเองในเรื่องสถานะบุคคล  ความล่าช้าในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานของรัฐและเจ้าของปัญหา  รวมไปถึงปัญหายักษ์ใหญ่ที่ยังเป็นเหรียญสองด้านในสังคม  เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในบางพื้นที่ที่ชาวบ้านต้องตกเป็นเหยื่อการเรียกเก็บเงินในบางขั้นตอนของกระบวนการขอสถานะบุคคล  แล้วเราจะช่วยกันตัดช่องทางหาเงินบนความเดือนร้อนของชาวบ้านได้อย่างไร  นี่หละคือปัญหาใหญ่ให้ได้ครุ่นคิดจากการอบรมในครั้งนี้

 

รัชนีวรรณ  สุขรัตน์ : เรียบเรียง

Copyright © 2018. All rights reserved.